Przejdź do treści

Kościół

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA W OBJEZIERZU

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja Ap. w Objezierzu należy do obiektów zabytkowych. Został on zbudowany prawdopodobnie w XII, lub XIII w. Przez joannitów poznańskich którzy byli właścicielami Objezierza od około 1187 r. Była  to  jednonawowa  świątynia. Najdawniejszym świadectwem tego faktu jest romańska podbudowa nawy i wieży kościelnej, wykonana z ciosów granitowych, a  także  kamienice  z  granitu  [ ciosy ]  wmurowane  w  ścianę  wieży  kościelnej  i  nawy. Kościół  w  swej  architekturze  posiada  wiele elementów  romańskich, późnogotyckich  i  późnobarokowych. Obecny kościół z cegły palonej został wzniesiony w 1550 r. przez Stanisława Objezierskiego  –  kanonika poznańskiego ówczesnego plebana i współwłaściciela  Objezierza  -sprawującego tę funkcję w latach 1524 – 63.
           Około XVI w. wydłużono nawę i dobudowano zakrystię. Następnej przebudowy dokonano około 1775 r. Wojciech Węgorzewski wzbogacił kościół o drewniany strop i hełm wieży. Ostatniej przebudowy dokonuje Stanisław Turno w latach 1905 – 1907. Obecny kościół to budynek jednonawowy, posiada dwie wieże – jedną z hełmem drugą mniejszą. Wnętrze  kościoła  kryte  stropem z  fasetą  z  1775 r.  W kościele jest siedem ołtarzy, z lewej strony prezbiterium jest zakrystia, a naprzeciw niej loża patronacka Turnów – dziedziców Objezierze z herbem rodowym Trzy kotwice. Pod lożą umiejscowiono rodzinne mauzoleum. Z lewej strony znajdują się kaplice św.Anny [ górna ] i św. Antoniego [ dolna ]. Na  filarze  kaplic  ambona  i  odpowiadająca  jej  chrzcielnica  z  grupą  chrztu  Chrystusa  na  pokrywie. Na  filarach  kaplicy  Serca  Jezusowego  umieszczone  są  tablice  epitafijne: Adama  Turno – kapitana  wojsk  Polskich, Karola  Turno – generała wojsk  Polskich i  Witolda  Turno, który  zginął  w  bitwie  w 1863 r. pod  Ignacewem, a grób Jego znajduje się w Licheniu .
           Z zabytków zachowały się w kościele zasługują trzy ołtarze :
Główny z obrazem MB nieznanego malarza z XVIII w.
Boczny św. Klemensa
Boczny Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus jako M.B. Objezierska
Na piętrze św. Anny – zabytkowa figurka z XV wieku , która znajduje się w Poznaniu
W kaplicy Serca Jezusowego –dwie  płyty nagrobne, kamienne, późnorenesansowe  z leżącymi  postaciami  zmarłych: 1. Andrzeja Objezierskiego [ zm.1594 r.] z napisem łacińskim i 2.  jego żony Anny  z  Jaruchowskich [ zm.1582 r.]
W południowej kruchcie znajduje się kamienna kropielnica późnogotycka. Powstała z  fragmentów prasłowiańskiego żarna. Na fragmencie  nadproża  kamiennego  można  zobaczyć  datę  1504 r. i napis „PM Petrus”. Na cokole południowej nawy przy kruchcie zobaczyć można napis  być  może  z  XIV w: HIC IECET ELENA. Jak głosi legenda zdanie to miałoby dotyczyć Halszki z Ostroroga
Na zewnętrznej prawej ścianie wieży tablica epitafijna poświęcona Klemensowi hr .Kwileckiemu, który zmarł 15 II 1826 r. i jego synowi Hipolitowi – zmarł 12 VIII 1819 r. Anieli  z  Kwileckich  Węgorzewskiej  zm. 1822 r. i  proboszcza  Jana  Kantego  Kolanowskiego  zm. 1850 r.